A Magyar Gyorsulási Szövetség hatályos Alapszabálya (2013)

  Tartalomjegyzék:

Nemzetközi szervezetről / Katasztrófa-elhárítás / Adatok / Gyorsulási sportág / Gymkhana sportág / Drift sportág / Offroad sportág / Tagsági viszony / Sporttal kapcsolatos feladatok / A szövetség sportágai / Közgyűlés / Elnökség / Főtitkár / Felügyelő Bizottság / Szakági Bizottság / Fegyelmi Bizottság / Ifjúsági Bizottság / Sportbírói Kollégium / Gazdálkodás / Tagdíjak / Polgári Érdemérem / Beszámolási Szabályok / Értelmező rendelkezések

  

 

AZ ALAPÍTÁSRÓL

 

1.§

 

 

Alapítók, annak tükrében, hogy a gyorsulási sportágnak a 166/2004.(V. 21.) Kormányrendelet alapján működtetett sportinformációs rendszer szerint nincs hazai szakszövetsége, alkotmányos jogukkal élve a gyorsulási sportág fejlődése, népszerűsítése, szervezése és irányítása, a biztonságos sportgyakorlás szabályzati feltételeinek megteremtése, a szabályok betartása és betartatása, a sportág versenyrendszerének üzemeltetése érdekében megalapították 2005-ben a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetséget, melyet a bíróság 64071 számon a sportról szóló 2004. évi I. törvény (STV.) 19.§ 3). bekezdés b.) pontja szerinti sportszövetségként nyilvántartásba vett, sportszövetségi jellegét a 11.Pk.60.013/2006/4. számú végzésében sportági szövetségként feltüntette. A szövetség a STV. 19. § 1), 3) bekezdés b) pontja szerinti sportági szövetségi feladatokat lát el, valamint az egyesülési jogról szóló, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV törvény szerint meghatározott közhasznú tevékenységet folytat, a STV. 31. § alapján működteti az önálló gyorsulási sportág versenyrendszerét, a 3. §-ban meghatározottak szerint versenyengedélyt ad ki és a 34. § előírásai szerint a sportágra vonatkozó szabályzatokkal, előírásokkal biztosítja, felügyeli annak biztonságos működését, gyakorlását. A szövetség közhasznú szervezetként működő országos sportági szövetség, mely a sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, az országgyűlési és önkormányzati képviselő választásokon saját jelöltet nem állít, nem támogat.

 

A NEMZETKÖZI SZERVEZETRŐL

 

1/1.§

 

A Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség a 2004. évi I. törvény 28.§ (2) bekezdésében megfogalmazott előírásoknak megfelelően csatlakozott a sportág világbajnoki versenyrendszerét üzemeltető INTERNATIONAL HOT ROD ASSOCIATION – a továbbiakban: IHRA – (Nemzetközi Gyorsulási Szövetség, - P.O. Box 708, Norwalk, Ohio 44857 -) tagjai sorába 42862. tagnyilvántartási számon, elnyerve ezzel a részvételi jogot az IHRA által több mint öt éve szervezett versenyrendszerbe, melyen az MGYSZ a Nemzeti Válogatott sportolókon keresztül a Magyar Köztársaságot képviseli.

 Tartalomjegyzékhez....

 

A KATASZTRÓFA- ELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL

 

2.§

 

A szövetség tagjai felismerve azt, hogy céljaik az állampolgárok élet és vagyonbiztonságának, biztonságérzetének erősítésében közösek, valamint a gyorsulási sportág jellegéből adódóan különféle speciális építésű jármű részvételét (földi, vízi, légijármű) és kimagasló létszámú tagságot vonz magához, ezért a szövetség felvállalja, hogy a hatályos jogszabályok keretén belül az állami szervek irányítása mellett tagjain, szervezeti egységein keresztül katasztrófa-elhárítási közfeladatot is ellát.

 

3.§

 

1.)       Alapítók kijelentik, hogy a szövetség tevékenységét kizárólag jelen alapszabály előírásainak megfelelően, a sportról szóló 2004. évi I. törvény sportszövetségekre vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény, valamint a létesítő okirata szerinti egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett végzik.

2.)       A szövetség a katasztrófa-elhárítási tevékenység hatékony ellátása érdekében minden régióban önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet hoz létre a speciális technikai mentési, szállítási feladatokra, valamint az életmentésre. A szervezeti egységek önállóan, vagy a szövetséggel közreműködve, az állami szervek irányításával látják el a katasztrófa-elhárítási feladatokat. A szövetség a feladatellátáshoz szükséges szint elérése, a felkészültség szinten tartása érdekében tagjain keresztül terepgyakorlatokat, terep versenyeket (Offroad), bajnokságot szervez.  A katasztrófavédelmi feladatok ellátásának rendjét és szabályzatát a közgyűlés által elfogadott Katasztrófavédelmi Munkacsoport Működési Szabályzata (KMSZ) tartalmazza, mely a feladatok ellátásában résztvevő minden személy és szervezet számára kötelező előírásokat tartalmazza.

 Tartalomjegyzékhez....

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

4.§

 

1.)   A szervezet neve:                 Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség

 

2.)   Használati név:                     Magyar Gyorsulási Szövetség

 

3.)   Szervezet neve angolul:         Hungarian Hot Rod Association         

 

4.)   Rövidített neve:                     MGYSZ

 

5.)   Angol rövidített neve:             HHRA

 

6.)   Székhelye:                            7100. Szekszárd Keselyűsi út 3.

 

7.)   Működési kör jellege:             Sport

 

8.)   Működési területe:                Országos jelleggel, Magyarország

 

9.)   Az alapítás éve:                    2005.

 

10.)                      Sportszövetségi jellege:      országos sportági szövetség

 

11.)                      Közhasznúsági fokozat:      Közhasznú Szervezet

 

A szövetség logója:

      

 

 

 

11.)          A szövetség hitelesítő pecsétje az MGYSZ logót ábrázoló szárazbélyegző.

 

12.)     A Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség az alapszabályban bejegyzett sportágában, az alapszabályban rögzítettek szerint sportversenyek, rendezvények, sportesemények szervezésére, érdekvédelemre, szolgáltatások nyújtására, katasztrófa-elhárítási tevékenységre valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező közhasznú országos sportági sportszövetség. A szövetség önálló jogi személy.

 

 

13.) A szövetség:

 

a)     az 1997. évi. CLVI. törvény  26.§. c)14. pontjában meghatározott sportág irányító és szervező tevékenységet folytat, de szervezeti egységein, tagjain keresztül ellátja a c)15. pontban meghatározott katasztrófa-elhárítási tevékenységet is az 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott védekezési feladatokat a hatáskörrel rendelkező állami szerv irányítása alapján.

b)     a szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesedhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

c)      vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

d)       gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja;

e)       közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

f)         az országgyűlési illetve az önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

g)       szabályzatok kiadásával biztosítja az általa üzemeltetett sportágak rendeltetésszerű működését,

h)       a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág hazai versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározza a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,

i)         működteti a nemzeti válogatott kereteket, elősegíti a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,

j)         meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodik ezek megvalósításáról,

k)       képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,

l)         gondoskodik az általa üzemeltetetett sportágakban a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek,

m)     a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,

n)       érvényesíti a doppingtilalmat,

o)       meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket.

p)       A sportág céljainak elérése érdekében a szövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt, ideértve a STV. 36-37. §-ban meghatározott sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

A GYORSULÁSI SPORTÁG

 

5. §

 

1.)               A gyorsulási sportág leírása: A gyorsulási sportág olyan sport, melyben bármilyen technikai eszközzel, különféle közegben kerül összemérésre a versenyzők pszichikai és fizikai állóképessége. A sportág jellegét nem a sportfeladat teljesítéséhez igénybe vett technikai eszköz határozza meg. A gyorsulási versenyzés két jármű közötti párhuzamos, egyenes pályán történő versenyzés, ahol a teljesítendő táv szabott. A világszerte elfogadott standardok negyed vagy nyolcad mérföld, de a sportfeladat teljesítéséhez igénybe vett technikai eszköz teljesítő képességéhez mérten a versenytáv lehet hosszabb, vagy rövidebb is. Egy gyorsulási rendezvény hasonlóan épül fel, mint egy labdarúgó bajnokság – egy-egy forduló több, két jármű közti futamból áll. A versenyzőket osztályokba, kategóriákba sorolják járműveik alapján, melyek szakmai előírásai határozzák meg, hogy ki melyik kategóriában indulhat. A kategóriák a különféle közegben (föld, levegő, víz) használatos járművekből, illetve az adott közeg járműveinek egyedi bontásából tevődnek össze. (pl. földi járművek esetén: autó, motor, kamion, stb., és azok hajtás-hengerűrtartalom- feltöltés szerinti kategorizálása). A futamok indítását automatika végzi – ezt nevezik „karácsonyfának” – mely több, különböző színű lámpából áll. A startot zöld fény jelzi, erre rajtolnak a versenyzők. Ha egy versenyző a zöld jelzés előtt átlépi a startvonalat, veszti az adott futamot. Az adott futamot a távot legrövidebb időn belül teljesítő versenyző nyeri meg.

 

2.)               A sportág versenyrendszere: A sportág legmagasabb szintű versenyrendszerét a Világbajnokságot, az International Hot Rod Association (IHRA) üzemelteti és rendezi meg minden évben. Az IHRA jegyzi be a mért idő (legjobb idők) és végsebesség kategóriánkénti világrekordjait is, melynek előírásai megkövetelik, hogy minden egyes csúcsot – legyen szó időcsúcsról vagy sebesség rekordról –egy, ugyanazon a versenyen elért, 1%-on belüli eredménnyel igazoljanak. Amennyiben a versenyző erre nem képes, a rekord nem válhat hivatalossá. A hazai legmagasabb szintű versenyrendszer a minden évben kiírásra kerülő Gyorsulási OB. Magyar Köztársaság Kupa, mely több fordulóból álló bajnoki sorozat. A szövetség minden évben közzé teszi az adott évben és kategóriában elért hazai idő és sebesség csúcsot. A bajnokság kategória bajnokai alkotják a sportág Nemzeti Válogatottját.

 

3.)               A sportág versenyeinek szervezése: A szövetség a gyorsulási sportrendezvények, sportesemények szervezési jogát a bejegyzése napján magához vonta, a STV. 66. § és 67. §-ban megfogalmazott előírások maradéktalan betartatása, a résztvevők- látogatók élet és vagyonbiztonságának megóvása, biztosítása érdekében. Mivel a gyorsulási sportág technikai sport, ezért mindig magában hordozza az esetleges balesetek, személyi sérülések lehetőségét, így a résztvevők biztonságának megóvása érdekében a versenyszervezés fokozott gondosságot és a szabályok szigorú betartását követeli meg, melyre a szervezési jog szövetségi kézbentartása garanciát jelent.

 

4.)               A sportág kategóriái: A gyorsulási sportág több osztályra, kategóriára (szakágra) tagozódik. A sportág jellegéből adódóan a tagozódás alapját a közeg képezi (földi, vízi, vagy légi jármű). Legelterjedtebb kategória a földi járművek kategóriája, mely további alkategóriákra osztódik. (pl. autó, motor, stb) Az alkategóriák további kategorizálásra (osztályozásra) kerülhetnek az adott versenykiírás alapján. A világbajnokság standard osztályai a dragster, dragbike, top fuel, funny car, hot rod, jet bike, jet car, stb, mely kategóriák - osztályok a hengerűrtartalom, teljesítmény, üzemanyag, feltöltés, járműépítési szabály, stb. alapján kerülnek meghatározásra. A hazai bajnoki versenyrendszerben az autó kategória hengerűrtartalom, feltöltés, üzemanyag és hajtás alapján, a motor kategória hengerűrtartalom, feltöltés, üzemanyag alapján kerül meghatározásra. A szövetség az adott kategóriára vonatkozó hazai követelményeket minden évben szabályzatban teszi közzé, mely szabályzat- előírások közgyűlési elfogadása után a nyilvántartást végző bíróság részére megküldésre kerülnek. A szövetség szabályzatai, előírásai a szerzői jog védelme alá tartozik.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

A GYMKHANA SPORTÁG

 

5/B. §

 

1.)           A gymkhana sportág leírása: GYM*KHA*NA (Jim-kah-nuh): Ez a hindi szóból származó indiai kifejezés olyan sportot ír le, amelyben a résztvevők képességei, ügyessége számítanak, ha akadályokat, kihívásokat kell legyőzni.

A versenyág ősatyja a Japán Autósszövetség. A gymkhana a kontrollról szól, hiszen csak a megfelelő vezetési tudás birtokában támadható a pályák sajátos vonalvezetése. E rajzolat általában megköveteli, hogy a versenyzők látványos technikákat mutassanak be, s a tudatnak, végtagoknak teljes harmóniában kell lenniük a géppel-pályával. Egy gymkhana rendezvény hasonlóan épül fel, mint egy labdarúgó bajnokság – egy-egy forduló több, két jármű közti futamból áll. A gymkhana versenyeken a teljesítendő feladatok pontozásra kerülnek, és a megszerzett pontok alapján kerülnek a versenyzők díjazásra. A versenyek minden esetben időmérővel, több különböző színű lámpával ellátott rajtberendezéssel kerülnek levezetésre.

 

2.)           A sportág versenyrendszere:

A Gymkhana Practice általában kisebb szúk helyeken, parkolókban, és ehhez hasonló, szilárd burkolatú tereken zajlanak. A pályán bóják, gumioszlopok, vagy hordók jelentik az akadályokat, s ezek számítanak mindig a következő navigációs pontnak is, hiszen egy gymkhana verseny rendkívül összetett, bonyolult vonalvezetésű. Az akadályok között találunk szlalomot, 180-fokos, 360-fokos kanyarokat, nyolcasokat, s néha még parkolóboxokat is. A versenyzők feladata, hogy a pályát a lehető leggyorsabban, a lehető legkevesebb hibával teljesítsék. Nagyon fontos a koncentráció, a mentális fittség is, hiszen a pályarajzolat memorizálása kulcsfontosságú a jó időeredmény eléréséhez. Akadály elmozdítása, feldöntése időbüntetéssel jár, a kijelölt nyomvonaltól való eltérés pedig diszkvalifikálja a versenyzőt.

 

A Gymkhana Battle bajnokságban a versenyzők két különálló, de párhuzamosan egymás mellett lévő (Gymkhana Practice) pályát teljesítenek (repülőtereken ideális). E pályák vonalvezetése lehet megegyező, de akár különböző is, mert a pilóták mindig kétszer teszik meg a távot, közben pályát cserélve. Ilyenkor a két autó egyszerre rajtol, az időket pedig a 2-2 futam befejeztével összesítik. A versenyzők számos vezetési technikát kell hogy bevessenek a pálya teljesítése közben. Erőteljes gyorsítások / gyorsulási szakasz, fékezések, driftek, teljesen stabil módok, intenzív kézifékhasználat és balos fékezések váltogatják egymást. A versenyeken döntően csak az első 1-3 sebességi fokozatot kell használni, a pályahossz pedig időben kifejezve 0:45 és 1:30 közötti.

 

 

3.)           A sportág versenyeinek szervezése: A szövetség az általa üzemeltetett sportágak, sportrendezvények, sportesemények szervezési jogát a bejegyzése napján magához vonta, a STV. 66. § és 67. §-ban megfogalmazott előírások maradéktalan betartatása, a résztvevők- látogatók élet és vagyonbiztonságának megóvása, biztosítása érdekében. Mivel a gymkhana sportág technikai sport, ezért mindig magában hordozza az esetleges balesetek, személyi sérülések lehetőségét, így a résztvevők biztonságának megóvása érdekében a versenyszervezés fokozott gondosságot és a szabályok szigorú betartását követeli meg, melyre a szervezési jog szövetségi kézbentartása garanciát jelent.

 

4.)           A sportág kategóriái: A gymkhana sportág több osztályra, kategóriára (szakágra) tagozódik. A sportág jellegéből adódóan a tagozódás alapját a jármű hajtása, motor elhelyezése, hengerűrtartalma képezi. A szövetség az adott kategóriára vonatkozó hazai követelményeket minden évben szabályzatban teszi közzé, mely szabályzat- előírások közgyűlési elfogadása után a nyilvántartást végző bíróság részére megküldésre kerülnek. A szövetség szabályzatai, előírásai a szerzői jog védelme alá tartozik.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

A DRIFT SPORTÁG

 

5/C. §

 

1.)          A drift sportág leírása: A Drift fogalom egy sodródó csúsztatáson alapuló vezetéstechnikát, és egy sportágat takar. A vezető szándékosan túlkormányozza a járművet, hogy a hátsó kerekek tapadását elveszítve haladjon a kanyarokban, mialatt tökéletesen uralja azt megtartva a magas tempót a kanyarokból kifelé. Folyamatos gázadagolással tartja kontroll alatt a jármű hátulját, és próbál minél gyorsabb maradni. Akkor driftel egy jármű, amikor a hátsó csúszási szög nagyobb az első csúszási szögnél a kanyar vágási csúcsán (apex - clipping point), az első kerék/kerekek ellenkező irányba mutatnak a kanyarodás ívétől, és a sofőr kontrollálja ezeket a faktorokat. Driftelni lehet bármilyen hátsókerék hajtású járművel, de a legelterjedtebb az autóval történő driftelés.

 

2.)           A sportág versenyrendszere:

A sportág legmagasabb szintű hazai megmérettetése az Országos Drift Bajnokság, melyet minden évben kiír a szövetség. A bajnokságban történő részvétel feltételeit a vonatkozó jogszabályokon kívül a közgyűlés által elfogadott, az adott évre vonatkozó szabályzat és versenykiírás tartalmazza. A futamok kvalifikációból, elődöntőből és döntőből állnak. A döntőben a versenyzők a TOP 32-24-16-8-4 ún. faszerkezet alapján kerülnek párba.

 

3.)           A sportág versenyeinek szervezése: A szövetség az általa üzemeltetett sportágak, sportrendezvények, sportesemények szervezési jogát a bejegyzése napján magához vonta, a STV. 66. § és 67. §-ban megfogalmazott előírások maradéktalan betartatása, a résztvevők- látogatók élet és vagyonbiztonságának megóvása, biztosítása érdekében. Mivel a drift sportág technikai sport, ezért mindig magában hordozza az esetleges balesetek, személyi sérülések lehetőségét, így a résztvevők biztonságának megóvása érdekében a versenyszervezés fokozott gondosságot és a szabályok szigorú betartását követeli meg, melyre a szervezési jog szövetségi kézbentartása garanciát jelent.

 

4.)           A sportág kategóriái: A drift sportág több osztályra, kategóriára tagozódik. Az országos bajnokságban PRO, STREET és AMATŐR kategóriában mérik össze a versenyzők a tudásukat. A szövetség az adott kategóriára vonatkozó hazai követelményeket minden évben szabályzatban teszi közzé, mely szabályzat- előírások közgyűlési elfogadása után a nyilvántartást végző bíróság részére megküldésre kerülnek. A szövetség szabályzatai, előírásai a szerzői jog védelme alá tartozik.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

AZ OFFROAD SPORTÁG

 

5/D. §

 

1.)           Az offroad sportág leírása: Az OffRoad sportág egy olyan versenyforma, ahol különböző kategóriájú és osztályú járművek (beleértve: autók, teherautók, motorkerékpárok) versenyeznek természetes, vagy kiépített terepen. Az OffRoad verseny célja, a versenyzők vezetési tudásának, feladat és helyzetmegoldó képességeinek, a jármű feletti uralmának, versenyfelkészültségük mértékének felmérése.

 

2.)           A sportág versenyrendszere:

A sportág legmagasabb szintű hazai megmérettetése az OffRoad Bajnokság, melyet minden évben kiír a szövetség. A bajnokságban történő részvétel feltételeit a vonatkozó jogszabályokon kívül a közgyűlés által elfogadott, az adott évre vonatkozó szabályzat és versenykiírás tartalmazza. A futamok természetes környezetben kerülnek megrendezésre sziklás, homokos, erdős, szakadékos, stb. területeken. A versenyzők feladata, hogy a kijelölt útvonalat meghatározott időn belül teljesítsék. A kijelölt útvonalat ún. speciál szakaszok színesítik, illetve nehezítik. A speciál szakaszok általában különlegesen nehéz terepviszonyok közt kerülnek kijelölésre, melyeket a versenyzőknek egy adott szintidőn belül kell teljesíteniük. Értékelés pontozásos rendszerrel történik.

 

3.)           A sportág versenyeinek szervezése: A szövetség az általa üzemeltetett sportágak, sportrendezvények, sportesemények szervezési jogát a bejegyzése napján magához vonta, a STV. 66. § és 67. §-ban megfogalmazott előírások maradéktalan betartatása, a résztvevők- látogatók élet és vagyonbiztonságának megóvása, biztosítása érdekében. Mivel a gymkhana sportág technikai sport, ezért mindig magában hordozza az esetleges balesetek, személyi sérülések lehetőségét, így a résztvevők biztonságának megóvása érdekében a versenyszervezés fokozott gondosságot és a szabályok szigorú betartását követeli meg, melyre a szervezési jog szövetségi kézbentartása garanciát jelent.

 

4.)           A sportág kategóriái: Az OffRoad sportág több osztályra, kategóriára tagozódik. A tagozódás függ a jármű építésétől, tengelytávtól, kerék mérettől és a hengerűrtartalomtól. Az országos bajnokságban kicsi normál, kicsi profi, nagy normál, nagy profi és extrém kategóriában mérik össze a versenyzők a tudásukat. A szövetség az adott kategóriára vonatkozó hazai követelményeket minden évben szabályzatban teszi közzé, mely szabályzat- előírások közgyűlési elfogadása után a nyilvántartást végző bíróság részére megküldésre kerülnek. A szövetség szabályzatai, előírásai a szerzői jog védelme alá tartozik

 

Tartalomjegyzékhez....

 

II.

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

 

6.§

 

1.)       A szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§  c). pont 14. alpont szerinti közhasznú sporttevékenységgel foglalkozik, amelybe nem tartozik bele a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében folytatott sporttevékenység

 

2.)       A szövetség kiemelt működési céljai:

 

a)     A gyorsulási sportág irányítása, fejlesztése és népszerűsítése az IHRA versenyszabályzatainak iránymutatása alapján, tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete, a hazai gyorsulási versenyrendszer üzemeltetése, a biztonságos sportgyakorlás előírásainak közgyűlés által történő megalkotása, betartása és betartatása.

b)     Gyermek és ifjúsági utánpótlás nevelés, gyermekek képzése, felkészítése a közúti közlekedésre,

c)      Kulturális és sportrendezvények, vitafórumok, szervezésével, támogatásával (a hatóságokkal, egyéb szervekkel együttműködve) elősegíti az ifjúság egészséges személyiség fejlődését, megelőzve a különböző devianciák (drogfogyasztás, bűnözés, öngyilkosság, stb.) kialakulását, hozzájárulva a közlekedés biztonság javulásához, a közlekedési és gyermek balesetek számának csökkenéséhez,

d)     Sportrendezvények, sportesemények, versenyek rendezése- szervezése a 2004. évi I. törvény alapján előírt, a sportszövetségre vonatkozó rendelkezések, feladatok megvalósítása, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezések, feladatok ellátása,

e)     Az állami szervek irányítása mellett, önállóan, vagy együttműködési szerződések alapján katasztrófa-elhárítási feladatot lát el.

f)        Működteti a 16. §-ban felsorolt sportágak versenyrendszerét.

g)     A szövetség „ernyőszervezetként” 2011-ben szakágat nyitott a Drift és Gymkhana sportoknak annak érdekében, hogy a sportot egységes szabályok alapján, biztonságos feltételek mellett gyakorolhassák a sportolók, sportszervezetek, illetve a látogatók a sportrendezvényeket biztonságos körülmények között látogathassák. A szövetség „ernyőszervezetként” felügyeli a két technikai sport gyakorlását mindaddig, míg azok szakszövetségét, vagy országos sportági szövetségét nem alapítják meg a sportot gyakorló sportszervezetek.

 

3.)       A szövetség a célok megvalósítása érdekében:

 

a)     Felvállalja az általa üzemeltetett sportágak kérdéskörét tárgyaló és az egyéb oktatófilm, kiadvány, sorozat kiadását,

b)     Előadásokat, tanfolyamokat, szakmai előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez a kérdéskörökben, a 2006-ban birtokba vett Szekszárd 5/5 hrsz-ú területen az utánpótlás képzésének biztosítása érdekében képzőközpontot hoz létre.

c)      Közreműködik a sportágban működő tagszervezetek területi versenyrendszereinek kialakításában, működtetésében,

d)     Megalkotja a sportág biztonságos gyakorlásához, a sportrendezvények biztonságos megtartásához szükséges szabályzatokat, előírásokat az IHRA szabályzatainak és a sportrendezvények helyszínének, adottságainak figyelembe vételével, a szabályzatokat minden évben felülvizsgálja és a technikai fejlődés igényeinek megfelelően módosítja.

e)     A biztonságos sportgyakorlás fenntartása, a nézők, résztvevők élet és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a gyorsulási sportrendezvények helyszínének biztonságosságát, alkalmasságát előzetesen megvizsgálja, a vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyv alapján pályalicencet és rendezői licencet ad ki, vagy von meg.

f)        Képviseli a Magyar Köztársaságot az IHRA nemzetközi versenyein,

g)     Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a katasztrófa helyzet, vagy rendkívüli esemény bekövetkezése folytán károsult családok, települések szociális és anyagi helyzetét a normális életviszonyok ideiglenes és végleges helyreállításában,

h)      Más érdekképviseleti szervekkel együttműködve képviseli szociális és anyagi érdekeit,

i)        Véleményt nyilvánít,

j)        Együttműködik az állami szervekkel, a hatóságokkal, az önkormányzatokkal, minisztériumokkal, a társadalmi, karitatív és nemzetközi szervezetekkel,

k)      Együttműködési, támogatási szerződéseket köt a sport és katasztrófa-elhárítási feladatok ellátására,

l)        Kereskedelmi, szponzori szerződéseket köt a sportrendezvények megszervezésére, közvetítésére,

m)   szolgáltatást, reklámtevékenységet végez a sporttevékenységének ellátásához szükséges működési költségek előteremtése érdekében

 

4.)       A katasztrófa-elhárítási tevékenységről:

 

a)     A szövetség biztosítja Magyarország területén bármely magyar állampolgár, szerv, önkormányzat, sportszervezet, hatóság részére katasztrófa, vagy súlyos vészhelyzet esetén a segítségkérés lehetőségét és együttműködési szerződés alapján segítséget nyújt, részt vesz a védekezésben, ellátja mindazon katasztrófa-elhárítási feladatokat, melyeket az állami szerv tőle elvár.

b)      A védekezésért felelős személy, a védekezést irányító védelmi bizottság, vagy kárhely parancsnok kirendelése, bejelentése után a szövetség a tőle elvárható módon, önállóan, vagy az együttműködési szerződésben foglaltak szerint segítséget nyújt a bajba jutottaknak. Önkéntesen segítő tagjai minden esetben alárendelik magukat a kárhely parancsnok irányításának.

 

5.)       Az érdekvédelemről:

 

a)     A szövetség biztosítja az érdekvédelmet minden magyar állampolgár részére, aki igényli azt, ha az igény nem esik törvényi tiltó hatály alá, nem sért törvényi előírásokat.

b)     A szövetség tagjai az alapszabály rendelkezései alapján külön kérés nélkül élhetnek érdekvédelmi jogukkal.

 

6.)       A közhasznú szolgáltatásról:

 

A szövetség közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a szövetség tagságán kívül bármely más személy, társadalmi szervezet igénybe veheti.

 

7.)       Nyilvánosságra hozatal:

 

A szövetség a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a székhelye szerinti Tolna Megyei Népújság helyi sajtó, vagy a szövetség által kiadásra kerülő Drag & Street Magazin, mint országos sajtó útján hozza nyilvánosságra.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

III.

 

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE

 

7.§

 

1.) A szövetség szavazati jogú tagságát a tagként csatlakozó sportszervezetek és a szövetség szervezeti egységei alkotják. A szövetségnek a 2004. évi I. törvény előírásainak megfelelően kizárólag sportszervezetek lehetnek tagjai. Azok a sportszervezetek amelyek a sportág versenyrendszerében részt vesznek alanyi jogon csatlakoznak a szövetséghez, vagy annak szervezeti egységéhez a területi tagozódás és igény függvényében. A sportágban tevékenykedő sportszervezetek felvétele a szövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszervezet magára nézve kötelezőnek elfogadja a szövetség alapszabályát, betartja előírásait, tevékenysége, működése, a sporttársadalomnak a megbízhatóságáról kifejtett véleménye szerint nem fejt ki káros hatást a szövetség működésére, célkitűzéseinek megvalósítására, a társadalomban betöltött szerepére, a sportág működtetésére, fejlődésére. A szövetség tagságába felvett sportszervezet szavazati joggal rendelkezik a közgyűlésen. A szövetség szervezeti egységének tagságához csatlakozó sportszervezet a szervezeti egység szavazatán keresztül képviselteti magát a szövetség közgyűlésén.

 

A szervezeti egységek, és a szövetség közvetlen sportszervezet tagjai mint rendes tagok egy-egy szavazati joggal jogosultak részt venni a szövetség közgyűlésén, határozat hozatalában.

 

2.) A szövetség a biztonságos sportgyakorlás és a sportrendezvények biztonságos megtartása, a szabályzatok, előírások betartása, betartatása érdekében a szövetség a szervezeti egységein keresztül működteti és felügyeli a sportágat régiónként.

 

Régiók megnevezése:

 

Nyugat Dunántúli Régió

Közép Dunántúli Régió

Dél Dunántúli Régió

Közép Magyarországi Régió

Észak Magyarországi Régió

Észak Alföldi Régió

Dél Alföldi Régió

 

3.) Szervezeti egységek:

 

a)          Régiós szövetségek (Régiónként egy szervezet. Feladatuk a működési területükön megrendezésre kerülő gyorsulási sportrendezvények szabályzatoknak, előírásoknak megfelelő lebonyolítása, annak ellenőrzése, felügyelete. Működésüket, felépítésüket, részletes feladataikat önálló, egységes, a nyilvántartást végző bírósághoz benyújtott alapszabály határozza meg.)

b)                   Régiós Katasztrófavédelmi Szervezetek (Régiónként egy szervezet. A sportág versenyrendszerében, a sportág biztonságos üzemeltetésében betöltött feladatuk, a működési területükön megrendezésre kerülő gyorsulási sportrendezvények biztonságos megtartásához technikai mentőt, a mentésre felkészített sportszakembereket biztosítani. Működésüket, felépítésüket, részletes feladataikat önálló, egységes, a nyilvántartást végző bírósághoz benyújtott alapszabály határozza meg.)

c)                    Hot Rod Racing Team (Feladata működési területén az amatőr sportolók összefogása, ifjúsági utánpótlás nevelés, képzés, a sportolók közvetlen érdekképviselete. Működését, felépítését, részletes feladatait önálló, a nyilvántartást végző bírósághoz benyújtott alapszabály határozza meg.)

d)                   Chevy Nova Racing Team (Feladata működési területén az amatőr sportolók összefogása, ifjúsági utánpótlás nevelés, képzés, a sportolók közvetlen érdekképviselete. Működését, felépítését, részletes feladatait önálló, a nyilvántartást végző bírósághoz benyújtott alapszabály határozza meg.)

 

4.)  Vétójog: A szövetség szavazattal rendelkező tagjainak vétójoga van a tagfelvétellel kapcsolatban. A vétójog akkor    érvényesíthető, ha a vétójoggal élni kívánó szavazati jogú tag írásban benyújtja az új tag felvételének elutasításával kapcsolatos érveit. A vezetőség rendkívüli ülésen megtárgyalja és elbírálja az érveket - ellenérveket. Elutasító határozatnak abban az esetben van helye, ha bizonyítást nyer, hogy a felvételt kérő tag tevékenysége, működése, a sporttársadalomnak a kérelmező megbízhatóságáról kifejtett véleménye szerint káros hatást fejt ki a szövetség működésére, célkitűzéseinek megvalósítására, a társadalomban betöltött szerepére.

 

5.) A tagsági viszony írásbeli nyilatkozattal jön létre. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a)     A belépni szándékozó adatait

b)     A feltételeknek való megfelelést, vagyis hogy a felvételt kérő a szövetség alapszabályának minden rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.) Az Európai Unió tagországaiban működő gyorsulási szövetségek, sportszervezetek tagfelvétele elnökségi hatáskör, de a 4.) pontban megfogalmazott vétójogot a szövetség bármely szavazattal rendelkező tagja érvényesítheti.

 

7.) A szövetség szavazásra jogosult tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagjai részére nyilvántartási számmal rendelkező tagkártyát biztosít. A kártya felmutatója +4 fő vendég mentesül az MGYSZ által engedélyezett rendezvények belépőjegy fizetési kötelezettsége alól. A szövetség szavazati joggal rendelkező tagjai a szövetség közgyűlésén csak a kártya felmutatásával élhetnek szavazati jogukkal, vagyis a jelenléti ív aláírásakor a tagszervezet küldöttje a tagkártya felmutatásával igazolja, hogy jogosult a szavazásban részt venni.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

 

8.§

 

1.)       A tagsági viszony megszűnik:

 

a)     A kilépés írásbeli bejelentésével

b)     Kizárással

c)      A tagsági díj tartós nem fizetésével

d)     A tag jogutód nélküli megszűnésével (törlés)

 

 

2.)

a)                 A tag írásban bejelenti a szövetség elnökségének a tagságból történő kilépését, melyet az elnökség elfogad, és a kilépésről tájékoztatja a közgyűlést. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei – beleértve a tagdíjfizetési kötelezettséget is – alól, azonban megszűnik a tagságból eredő jogok iránti igénye.

b)                  A Szövetségből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei – beleértve a tagdíjfizetési kötelezettséget is – alól, azonban megszűnik a tagságból eredő jogok iránti igénye. A fegyelmi eljárás kezdeményezésére a szövetség elnöksége jogosult. A kizárás fegyelmi büntetés kiszabására a Fegyelmi Bizottság jogosult a sportörvényben szabályozott eljárási rend szerint.

Fegyelmi eljárás alapját képezhetik többek között az alábbi magatartások: 

o       ha a tag két egymást követő alkalommal igazolatlanul nem vesz részt a közgyűlésen,

o       ha az alapszabályt súlyosan megsérti,

o       ha a versenyszabályzatokban, katasztrófavédelmi feladatokban, közgyűlési határozatokban előírtaknak felróhatóan nem tesz eleget,

o       minden olyan eset, cselekmény, melyet a közgyűlés súlyosan károsnak ítél a szövetség működése, előrejutása, feladatellátása terén.

c)                 A Fegyelmi biztosság határozatával szemben a kizárt tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Szövetség Elnökségéhez címzett, de a Fegyelmi Bizottságnál benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. A Szövetség elnökségének másodfokú határozatát a kizárt tag törvénysértésre hivatkozva a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 

d)                 A tagdíjfizetés elmulasztása miatt törlésnek akkor van helye, ha a tag – a tagdíj megfizetésére harminc napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólításra – nem tett eleget kötelezettségének. A törölt tag csak tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét a Szövetség tagjai közé.

 Tartalomjegyzékhez....

 

A TAGOK FŐBB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

9.§

 

1.) A szövetség tagja jogosult:

a)     A szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni

b)     A szövetségtől szakmai és egyéb érdekvédelmet kérni, a szakmai és egyéb rendezvényeken az előírt feltételek szerint részt venni

  

2.) A szövetség tagja köteles:

a)     A szervezet életében részt venni, tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni

b)     Az alapszabályban, szabályzatokban foglaltakat maradéktalanul betartani

c)      A vállalt tagdíjat rendszeresen megfizetni

 

Tartalomjegyzékhez....

IV.

 

A PÁRTOLÓ TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE

 

10.§

 

1.)       A szövetség pártoló tagja lehet minden magyar állampolgár, sportszervezet, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, Magyarországon letelepedett,  illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, minden uniós tagállam állampolgára feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

2.)        A pártoló tagsági viszony írásbeli nyilatkozattal jön létre.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a)     A belépni szándékozó adatait

b)     A feltételeknek való megfelelést, vagyis hogy a felvételt kérő a szövetség alapszabályának minden rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el

 

A PÁRTOLÓ TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

 

11.§

 

1.)       A tag írásban bejelenti a szövetség elnökségének a tagságból történő kilépését, melyet az elnökség elfogad és a kilépés körülményeiről beszámol a következő közgyűlésen.

 

2.)       Amennyiben a tagdíjhátralék meghaladja a 2 hónapot, akkor a szövetség vezetősége „Felszólítás tagdíjhátralék kiegyenlítésére” címszóval levélben megkeresi az érintettet. Felszólítja a tagdíjhátralék kiegyenlítésére, és egyben tájékoztatja az érintettet, hogy abban az esetben, ha az érintett nem rendezi a szövetség felé tagdíjhátralékát 15 napon belül, úgy a vezetőség kezdeményezi a tagsági viszony megszüntetését. A vezetőség automatikusan megszünteti a tagságot 12 havi tagdíjtartozás esetén.

 

3.)       A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági viszony megszűnéséről a szövetség vezetősége dönt.

 

A PÁRTOLÓ TAGOK FŐBB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

12.§

 

1.) A szövetség pártoló tagja jogosult:

 

a)     a szövetségtől szakmai és egyéb érdekvédelmet kérni,

 

b)     a szakmai és egyéb rendezvényeken az előírt feltételek szerint részt venni

 

c)      a karitatív tevékenységben önkéntesen részt venni az előírt feltételek mellett

 

2.) A szövetség pártoló  tagja köteles :

 

a)     tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni

 

b)     a vállalt tagdíjat rendszeresen befizetni

 

c)      az önkéntesen vállalt feladatokat a tőle elvárható módon ellátni

 

Tartalomjegyzékhez....

 V.

 

A TISZTELETBELI TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

 

13.§

 

1.)       A szövetség tiszteletbeli  tagja lehet minden magyar állampolgár, sportszervezet, jogi személy, jogi személyiséggel  rendelkező gazdasági társaság,  Magyarországon letelepedett illetve magyarországi tartózkodási  engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, minden uniós tagállam állampolgára feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

2.) Tiszteletbeli tagsági viszony a közgyűlés által javasolt kívülálló részére jön létre.

 

3.)A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik a tag halálával.

 

 

A TISZTELETBELI TAGOK FŐBB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

14.§

 

1.) A szövetség tiszteletbeli tagja jogosult :

 

a)     a szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni

b)     a szövetség szakmai és egyéb rendezvényein az előírt feltételek szerint részt venni, a szövetségi kedvezményeket igénybe venni

 

2.)A szövetség tiszteletbeli tagjának semmiféle kötelezettsége nincs a szövetség működésével kapcsolatban, így tagdíjfizetésre sem kötelezhető.

 

 Tartalomjegyzékhez....

VI.

 

A SZÖVETSÉG SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI

 

15.§

 

1.) A szövetség, a 16. §-ban rögzített sportágában jogosult:

 

 1. megállapítani az igazolási és az átigazolási, nyilvántartási, fegyelmi, valamint a sportág biztonságos működtetéséhez, gyakorlásához szükséges egyéb szabályokat, szabályzatokat;
 2. meghatározni a gyorsulási sportrendezvények megtartására vonatkozó előírásokat a 2004. évi I. törvény 67. §-nak megfelelően az IHRA versenyszabályzataival összhangban, és kiadni a hazai versenynaptárt;
 3. részt venni az IHRA nemzetközi versenyein, a Világbajnokságon és azokon képviselni a Magyar Köztársaságot;
 4. felügyelni az IHRA szabályaival összhangban a hazai versenyrendszert;
 5. meghatározni a sportág fejlesztési céljait;
 6. gondoskodni a versenybírók képzéséről, minősítéséről, a versenyzők nyilvántartásáról, a versenyzési engedélyük megadásáról, esetleg megvonásáról;
 7. felügyelni a sportágába illeszkedő rendezvényt-sporteseményt és azokhoz a bírókat biztosítani költségtérítés fejében;
 8. kiadni, vagy megvonni az engedélyeket bejegyzett sportágába illeszkedő rendezvények-sportesemények rendezéséhez-szervezéséhez;
 9. fellépni a sportmozgalomra ható káros jelenségek ellen, kiemelten a tudat befolyásolására alkalmas szereket, a jogosulatlan - engedély nélküli versenyrendezést (illegális versenyeket);
 10. ellátni az alapszabályában foglalt egyéb feladatokat;
 11. a vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni;
 12. a 2004. évi I. törvény, és egyéb rendelkezések országos sportági sportszövetségekre vonatkozó feladatait ellátni.

 

2.) A szövetség az (1) bekezdésben foglaltakon túl sportágában

 

a)     a jogszabályok és saját szabályzata alapján gondoskodik a sportágában a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról és átigazolásáról, illetve velük szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol;

b)     a jogszabályok alapján a versenyszabályzatokat, illetve a szövetség egyéb szabályait megsértő sportszervezetekkel, sportolókkal, sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban meghatározott joghátrányokat alkalmazza;

c)      meghatározza a sportág szempontjából a sportlétesítmények használatának feltételeit, a létesítményekkel kapcsolatos szakmai követelményeket;

d)     meghatározza a sportrendezvények rendezésével összefüggő sportági szakmai szabályokat a sporttörvény 66.-67. § felelősségi követelményeinek megfelelően;

e)     megköti az állam megfelelő szervével a támogatási szerződést;

f)        a szövetség egészére kiterjedő szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében;

  

Tartalomjegyzékhez....

VII.

 

A SZÖVETSÉG SPORTÁGA

 

16.§

 

 

1.) A szövetség az IHRA által üzemeltetett gyorsulási sportág hazai versenyrendszerét üzemelteti, illetve felügyeli, fejleszti és irányítja szabályrendszer alapján a sportág biztonságos gyakorlását alapszabályában. A szövetség nyilvántartásba vételekor „ernyőszervezetként” felvállalta a hazai szakszövetséggel nem rendelkező technikai sportágak biztonságos működtetését.

 

2.)  A szövetség által üzemeltetett sportágak felsorolása:

 

a) Gyorsulási sportág (idegen nyelvű elnevezése: Hot Rod – Dragracing)

Alapkategóriái (szakágai)

földön

-         autó (közúti jármű, hot-rod, funny car, dragster, jet car, top fuel, stb.)

-         motor (közúti jármű, drag bike, jet bike, stb.)

-         kötött pályás (minden kötött pályás közlekedésre alkalmas jármű pl. villamos, hév, vonat, stb.)

-         egyéb (minden egyéb közlekedésre, szállításra alkalmas technikai eszköz pl. harcjármű, kamion, autóbusz, traktor, terepjáró, stb.)

vízen

-         motorcsónak, jet-ski, utasszállító hajó és minden vízi közlekedésre rendszeresített technikai jármű

levegőben

-         UL repülőgépek, PPG repülő eszközök és minden légiközlekedésre alkalmas technikai eszköz

 

b.) Direktütközéses sportágak

-         Destruction Derbi (körpályás ütközéses versenyek)

-         Stock Car Racing (nyolcas alakú kereszteződéses pályás ütközéses versenyek)

-         Wrecking Racing (oválpályás ütközéses versenyek)

c.) World Car

d.) Pulling (súlyhúzó verseny)

e.) Nas Car (oválpályás körverseny)

f.) Street Fighter (motoros, autós akrobatika)   

g.) Indy Car

h.) Offroad  (terepjárók extrém terepversenye)

i.)  Drift

J.) Gymkhana

  

 Tartalomjegyzékhez....

VIII.

 

A SZÖVETSÉG SZERVEI

 

17.§

 

1)     A közgyűlés

2)     Az elnökség

3)     A felügyelő bizottság

4)     A szövetség egyéb bizottságai

  

IX.

 

A KÖZGYŰLÉS

 

18.§

 

1.) A közgyűlés a szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok képviselőinek összessége. A közgyűlésen minden tagszervezetnek egy szavazata van.  A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

 

2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a)     az Alapszabály megállapítása és módosítása

b)     az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számviteli törvény szerinti beszámolójának, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.

c)      az éves költségvetés megállapítása,

d)     az elnökség, a felügyelő bizottság tagjainak és elnökeinek a megválasztása és visszahívása.

e)     Nemzetközi szervezetbe való belépés vagy kilépés elfogadása, más sportszövetségekkel való egyesülésének illetve szétválásának elhatározása. 

f)        sportágfejlesztési programok elfogadása

g)     a tisztségviselők tiszteletdíjainak, költségtérítésének meghatározása vagy elfogadása a hatáskörrel rendelkező javaslata alapján

h)      tiszteletbeli tagok megválasztása és visszahívása

i)        tagdíj megállapítása

j)        a szövetség önkéntes feloszlatásának kimondása,

k)      mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

l)        A közgyűlés a hatáskörébe tartozó felügyelő bizottságon kívül, az egyéb bizottságok felállításával, a bizottságok, szakágvezetők tagjainak megválasztásával megbízza az elnökséget.

 

3.) A közgyűlés összehívása és működése :

 

a)     A közgyűlés helyét és javasolt napirendjét a szövetség elnöksége állapítja meg, és arról a tagokat – legalább 30 nappal a tervezett időpontot megelőzően –a napirend ismertetésével írásban meghívja. A tagokat, valamint a részvételre jogosult más személyeket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon is tájékoztatni kell.

b)     A szövetség közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet, ezért annak összehívását, időpontját, helyszínét a szövetség vezetősége közzé teszi.  Az iratokba a vezetőséghez történő előzetes bejelentés alapján bárki betekinthet.

c)      A közgyűlés mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságát, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőit és vezetőjét, – a szövetség elnökségének javaslatára – a közgyűlés választja meg.

d)     A közgyűlésen minden tagszervezetnek egy szavazata van, amelyet képviselője útján gyakorol. A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül jogosultak részt venni a közgyűlésen. Az egyéb meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen.

e)     A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább 50%+1 fő jelen van. A határozatokat nyílt szavazással hozzák, azok érvényességéhez a szavazásra jogosultak 50%+1 leadott szavazata szükséges. A közgyűlés határozatképtelensége miatt elnapolt közgyűlés, vezetőségi ülés a megjelentek számától függetlenül csak akkor határozatképes, ha erről a rendelkezésről a szavazásra jogosultakat már az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. Az elnapolt közgyűlés határozatképessége kizárólag az eredeti meghívóban közölt napirendekre érvényes.

f)        A közgyűlés napirendjét a szövetség elnöksége terjeszti a közgyűlés elé, és azt a közgyűlés fogadja el.

g)     A szövetség rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően meg kell tárgyalnia:

-         a szövetség éves tevékenységéről szóló beszámoló,

-         a szövetség közhasznú tevékenységéről szólójelentés,

-         a szövetség következő évi költségvetése,

-         a felügyelő bizottság, valamint – ha a szövetség a számviteli szabályok szerint könyvvizsgálót is alkalmazott – a könyvvizsgáló beszámolója,

-         az elnök, az elnökségi tagok, valamint a regionális szervek elnökségei, továbbá a tagok által beterjesztett javaslatok, a tagdíj megállapítása.

-         Javaslatot abban az esetben lehet a közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtották a szövetség elnökségéhez. A határidő után, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatokat csak abban az esetben tárgyalja a közgyűlés, ha a napirendre tűzést a szavazásra jogosultak kétharmada támogatja. A támogatás igazolásához a szavazásra jogosultak támogató aláírása elégséges.

 

h)      Jegyzőkönyvet kell készíteni a közgyűlésről, melyben rögzíteni kell a napirendi pontokat, a javaslatokat, a hozzászólásokat, a beszámolók tartalmát, a szavazások eredményét. A szavazások eredményét oly módon kell rögzíteni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az „igen”, „nem”, „tartózkodók” szavazatának aránya. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés által kijelölt személy hitelesíti.

 

4.)         A közgyűlés határozathozatala:

 

a)     A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelenlevők több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg a szükséges határozat többségi szavazattal meg nem születik.

 

b)     A szavazásra jogosult jelen levők kétharmadának „igen” szavazata szükséges a 18. § 2) a)–b) pontjaiban felsorolt határozatok meghozatalához, valamint valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.

 

c)      A közgyűlés titkos szavazással határoz a tisztségviselők megválasztásáról, ha az adott tisztségre a választható létszámnál több jelölt van, illetőleg minden egyéb esetben, ha azt a szavazásra jogosult jelen levők legalább egyharmada indítványozza.

 

d)     A közgyűlés a szövetség önkéntes feloszlását csak akkor mondhatja ki, ha a szövetség képes a bármilyenjogcímen fennálló tartozásának kiegyenlítésére.

 

e)     A szövetség közgyűlése nyilvános, zárt tárgyalás csak kivételesen, a személyiségi jogok és az adatvédelem érdekeire tekintettel a közgyűlés határozatával rendelhető el. A zárt közgyűlésen a szavazásra jogosultak, a tiszteletbeli és a pártoló tagok, valamint az elnökség által meghívott személyek vehetnek részt.

 

f)        A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján

-         kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-         bármilyen más előnyben részsül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által a tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

5)     A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

 

a)      elnökség tagjai (ügyvezető elnök, szakmai elnök, elnökhelyettesek) megválasztásuk esetén kötelező a pártoló tagságuk a megbízatás megszűnéséig.

b)      Felügyelő bizottság tagjai (elnök, tagok) megválasztásuk esetén kötelező a pártoló tagságuk a megbízatás megszűnéséig.

c)      A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére a Kht. 7.§.(2)b. és 8.§. és 9.§. rendelkezései az irányadóak.

 

 

5.)    A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása:

 

a)      A közgyűlés a tisztségviselőket ötéves időtartamra választja meg. A mandátum lejárta előtt bármilyen okból megüresedett tisztségre – a mandátumból még hátralevő időtartamra – a közgyűlés új személyt választ. Ha az elnökség vagy a felügyelő bizottság elnöki tisztsége megüresedik, vagy a testületek létszáma az eredeti létszám több mint felére csökken, a szövetség elnöksége köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A tisztségviselők újraválaszthatók.

b)      A tisztségviselők megválasztására a szövetség elnöksége által – legalább egy hónappal a tervezett közgyűlés előtt – megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. A megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz.

c)      Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult jelenlevők több mint felének szavazatát megszerezte. Ha egy tisztségre több jelölt is megszerezte a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, közülük az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. Ha egy tisztségre a több jelölt közül egyik sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg valamelyik jelölt a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerezte.

d)      A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

e)      A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

6.)      A Tisztségviselők megbízatása megszűnik

 

a)            a mandátum lejártával

b)            lemondással

c)             elhalálozással

d)            visszahívással

 

7.)      A szövetség rendkívüli közgyűlése :

 

Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított egy hónapon belül kell összehívni és minden egyéb esetben, melyet az alapszabály, vagy az idevonatkozó rendelkezések előírnak. A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait a vezetőség állítja össze. Rendkívüli közgyűlés akkor is összehívható, ha azt a tagság 1/3-a írásban kéri. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról és az összehívással kapcsolatos feladatokról a szövetség ügyvezető elnöke gondoskodik.

 

 Tartalomjegyzékhez....

X.

 

AZ ELNÖKSÉG

 

19/A §

 

Tiszteletbeli Elnök:

A tiszteletbeli elnöki tisztség nem jár a szövetség közvetlen működését befolyásoló feladatok ellátásával. A tiszteletbeli elnök személyét a közgyűlés választja meg 5 évre. Feladata, a szövetség közgyűlése által alapított Polgári Érdemérem adományozásával kapcsolatos feladatellátás, a szövetség nemzetközi szervével (IHRA) történő reprezentatív kapcsolattartás.

 

A szövetség Tiszteletbeli Elnöke: Dr. Harangozó Tamás

 

19.§

 

1.)  A szövetség vezető szerve az elnökség. Tagjait (egy ügyvezető elnök, egy szakmai elnök, négy elnökhelyettes) a közgyűlés választja meg öt évre. 

a)        Az elnökség tagjai újraválaszthatók. Az elnökség tagjainak nyilatkoznia kell arról, hogy a törvény szerinti kizáró okok nem állnak fenn pozíciójuk betöltésével kapcsolatban, tekintettel a Kht.-ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályra is.

 

b)        Az elnökségnek az a magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. Az elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták

 

c)        Az elnökség tagjai e tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.

 

d)       Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

da) részvétel azt elnökség ülésein és az elnökség határozatának meghozatalában;

db) javaslatok, észrevételek tétele a Szövetség működésével, a sportág ügyeivel kapcsolatban;

dc) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban;

de)  javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetőleg elnökségi ülés összehívására;

df) megbízás alapján a Szövetség képviselete, a Szövetség határozatainak és egyéb döntéseinek betartása és végrehajtása;

              dg) a Szövetség és a sportág érdekeinek képviselete.

 

e)        Az elnökségi tagság megszűnik:

                 ea) a mandátum lejártával,

                 eb) a visszahívással,

                 ec) elhalálozással,

                 ed) a szövetségből történő kizárással,

                 ef) lemondással.

             

 

2.) A elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak közül legalább három fő jelen van. A határozatok érvényességéhez a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének igenlő szavazat szükséges. Szavazategyenlőség estén a szavazást addig kell megismételni, míg a többségi szavazati arány meg nem születik. A határozatokat nyílt szavazással hozzák. Az elnökség titkos szavazással határoz a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor, továbbá bármely elnökségi tag indítványára. A vezetőségi ülés határozatképtelensége nyolc napon belüli időre elnapolt miatt elnapolt vezetőségi ülés a megjelentek számától függetlenül csak akkor határozatképes, ha erről a rendelkezésről a szavazásra jogosultakat már az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. Az elnapolt vezetőségi ülés határozatképessége kizárólag az eredeti meghívóban közölt napirendekre érvényes.

 

3.)   A szövetség vezetése minden évben sajtó útján nyilvánosságra hozza közhasznúsági nyilatkozatát, mérlegét, eredményét, költségeit, gyakorlatainak időpontját, az elvégzett közhasznú tevékenység adatait, a ráfordított összegeket, a szolgáltatások bárki által történő igénybevételének adatait (cím, telefon, e-mail, fax, kirendeltség, megyei szövetség, ügyelet, szolgálat).

       A szövetség testületi szerveinek döntését az elnökség a határozatok tárában tartja nyílván melyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. (Kht. 7.§.(3).bek.a.)

       A szövetség működésével kapcsolatos iratokba- előre egyeztetett időpontban – a szövetség székhelyén bárki betekinthet.  

 

4.)   Két évig nem lehet a szövetség, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

5.)   Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, illetve nem lehet az elnökség tagja, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)        bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

6.)   A döntéseket az érintettekkel levélben közli a vezetőség.

 

7.) Javaslatok beterjesztése a vezetőségi ülésre: A javaslatokat a vezetőségi ülés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell írásban eljuttatni a szövetség ügyvezető elnökéhez. Ha a javaslatot időben nem adják be, akkor a javaslatot a vezetőség csak a következő vezetőségi ülésen tárgyalja meg.

 

8.) Az elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a)     a közgyűlés összehívása

b)     a szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása;

c)      gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, végrehajtásának ellenőrzése;

d)     a sportágak fejlesztési programjának kidolgozása és közgyűlés elé terjesztése, valamint az éves programok jóváhagyása;

e)     megbízási szerződéskötés a könyvvizsgálóval,

f)        a katasztrófavédelmi tevékenység irányítása, az azzal kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötése;

g)     a bajnokságok kiírása;

h)      a hazai és nemzetközi versenynaptár jóváhagyása;

i)        a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása;

j)        fegyelmi bizottság tagjainak kijelölése a tagságból;

k)      egyéb bizottságok létrehozása és megszüntetése (a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével) a hatáskörébe utalt bizottságok tagjainak megválasztása;

l)        a tagfelvételi kérelmek elbírálása;

m)   versenyengedélyek, tagkártyák, szóróanyagok stb. kiadása;

n)      a központi állami támogatás felosztási elveinek meghatározása, a közgyűlés elé terjesztése;

o)     a hatáskörébe tartozó tisztségviselők díjazásának megállapítása;

p)     területi, megyei szövetségek létrehozásának engedélyezése;

q)     dönt a költségvetésben nem szereplő rendkívüli, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról;

r)       dönt a költségvetési előirányzatok évközbeni módosításáról, átcsoportosításáról;

s)      az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek;

t)        A sportolók, versenybírók minősítése;

u)      A szövetség éves szakmai, pénzügyi-gazdasági beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elkészítése;

v)      A szövetség következő évi pénzügyi és szakmai tervére vonatkozó javaslat kidolgozása;

w)    A szövetség szabályzatainak megállapítása.

 

9.) Az elnökség működése:

 

a)     az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét

b)     az ügyrendnek megfelelően, de legalább havonként ülésezik

c)      az elnökség ülései nyilvánosak, zárt ülést kivételesen – személyiségi és adatvédelmi okból – rendelhet el az elnök.

d)     az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a főtitkárt, felügyelő bizottság elnökét, valamint a feladatkör megtárgyalásakor az illetékes személyt, sportágvezetőt, szakértőt, egyéb vendéget.

e)     az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozott határozatok szavazatarányát oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a szavazás aránya.

f)        a határozatokról az érintett szerveket, személyeket értesíteni kell (határozat kivonattal)

g)     az elnökségi ülést az elnök hívja össze.

       Az írásos meghívókat az elnökség tagjainak a vezetőségi ülés időpontja előtt minimum 10 nappal postázni kell, kivéve, ha olyan rendkívüli körülmény adódik, melyről az illetékeseknek soron kívül dönteniük kell.

 

 

10.) A szövetség elnöksége:

 

Ügyvezető elnök:               KURTYÁN FERENC

 

Szakmai elnök:                  TOM BUJNA

 

Elnökhelyettes:                 FIGLER JÓZSEF

 

Elnökhelyettes:                 MIHÁLY JÓZSEF ZSOLT

 

Elnökhelyettes:                 PUSZTAI ISTVÁN

 

Elnökhelyettes:                 VELEZ CSABA

 

 

 Tartalomjegyzékhez....

XI.

 

A SZÖVETSÉG ÜGYVEZETŐ ELNÖKE

 

20.§

 

1.) A szövetség legfőbb tisztségviselője a szövetség ügyvezető elnöke.

 

 

2.)  Az ügyvezető elnök feladatai és hatásköre:

 

a)     az ügyvezető elnök önállóan jogosult a szövetség képviseletére;

b)     az ügyvezető elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a szövetség tevékenységét;

c)      a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése;

d)     a szövetség képviselete;

e)     az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése;

f)        a testületek munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek napirendjére;

g)     kapcsolattartás tagszervezetekkel;

h)      aláírási és utalványozási jogköre van.

i)        döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, mely nem tartozik a közgyűlés, az elnökség illetve az egyéb szervek hatáskörébe;

j)        mindazon feladatok ellátása, melyet az Alapszabály, a jogszabály a hatáskörébe utal;

 

  

 Tartalomjegyzékhez....

20/A.§

 

1.) A szövetség szakmai vezetője a szövetség szakmai elnöke.

 

 

2.)  A szakmai elnök feladatai és hatásköre:

 

a)     a nemzetközi és más külföldi szervezeteknél, médiánál önállóan jogosult a szövetség képviseletére;

b)     az ügyvezető elnök közreműködésével irányítja és vezeti a szövetség szakmai tevékenységét;

c)      ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó sportbírói kollégium, szakági bizottság munkáját;

d)     a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása;

e)     az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése;

f)        a testületek munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek napirendjére;

g)     szakmai kapcsolattartás az IHRA-val és más Hot Rod szervezetekkel;

h)      a Nemzeti Válogatott világbajnoki versenyrendszerben való részvételének szakmai előkészítése;

i)        A szövetségnek az  IHRA nemzetközi versenyein történő részvételének, megjelenésének teljes felügyelete, ügyintézése, képviselete;

j)        Nemzetközi Hot Rod találkozók előkészítése, szervezése, irányítása;

k)      döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, mely nem tartozik a közgyűlés, az elnökség illetve az egyéb szervek hatáskörébe;

l)        mindazon feladatok ellátása, melyet az Alapszabály, a jogszabály a hatáskörébe utal;

m)   az ügyvezető elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén szakmai ügyekben a szakmai elnök helyettesíti;

n)      az ügyvezető elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a szakmai elnökre is átruházhatja;

 

Tartalomjegyzékhez....

XII.

 

FŐTITKÁR

 

21.§

 

1.) Személyét az elnökség választja öt évre. A főtitkári tiszt nem vezető tisztség. Munkatársait kijelöli, és az elnökség fogadja el.

 

2.) A főtitkár feladatai és hatásköre:

 

a)     Részt vesz a közgyűlésen és az elnökségi üléseken tanácskozási joggal;

b)     Gondoskodik az elnökségi ülések és a közgyűlés jegyzőkönyveinek vezetéséről;

c)      Figyelemmel kíséri a szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és azok végrehajtását;

d)     Kapcsolatot tart a Gyermek- Ifjúsági és Sport Minisztériummal, a Nemzeti Sportszövetséggel, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Belügyminisztériummal és egyéb szakirányú szervvel;

e)     Ellátja mindazon feladatokat, mellyel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza és az alapszabály, vagy a törvény nem írja elő;

f)        Az Alapszabályban foglaltak;

g)     Összehangolja az elnökség, a bizottságok munkáját;

h)      Előkészíti az elnökség üléseit, gondoskodik az elnökségi ülések összehívásáról, az elnök megbízására;

i)        Biztosítja a szövetség kapcsolattartását a nemzetközi szervezetekkel, koordinálja az ezzel kapcsolatos tevékenységet;

j)        A szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogot;

k)      Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol hatáskörében;

l)        Megbízási szerződéseket köt magánszemélyekkel, vagy jogi személyekkel munkavégzésre;

m)   Rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti a megfelelő háttér esetén;

n)      Két elnökségi ülés között a szövetség hazai és nemzetközi tevékenységének biztosítása és működése érdekében indítványozhatja azon határozatok és elrendelt intézkedések végrehajtásának változtatását, amelyek ezen érdekeket sértik;

o)     A szövetség Titkárságára beérkező posta iktatása, szakterületenkénti szétosztása, irattározása, az elnök közvetlen levelezésének lebonyolítása;

p)     Hazai és külföldi tagszervezetek, versenyzők nyilvántartása;

q)     A szabályzatok, határozatok, szerződések és egyéb adatok naprakész nyilvántartása;

r)        Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés alakulását;

s)      A szövetség elfogadott rendezvényeinek költségvetés nyilvántartása, utalványozása;

 

Tartalomjegyzékhez....

XIII.

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE ÉS FELADATA

 

22.§

 

1.)   A  közgyűlés a szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére háromtagú felügyelő bizottságot választ.

 

2.)   A felügyelő bizottság egy elnökből és két tagból áll. A bizottság tagjai más tisztséget nem viselhetnek a szövetségen belül, nem állhatnak hozzátartozói kapcsolatban a szövetség elnökségének tagjaival, vagy a gazdasági feladatokat ellátó személlyel, nem állhatnak a megbízatásukon kívüli más tevékenységre irányuló munkaviszonyban a szövetséggel. A Bizottság tevékenységét az elnök irányítja éves ellenőrzési terv alapján, melyről a szövetség elnökét tájékoztatja.

 

3.)   Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

4.) A felügyelő bizottság feladata:

 

a)     a szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata

b)     a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások betartásának ellenőrzése

c)      a tagdíjak befizetésének ellenőrzése

d)     a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése

e)     a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése

f)        a munkatervnek és ügyrendjének megállapítása.

 

23.§

 

1.)       A határozatokat a bizottság szavazással hozza.  A bizottság a határozatokat nyílt szavazással hozza. A határozatképességhez a bizottság tagjainak 50% + 1 fő jelenléte szükséges. A határozatok érvényességéhez a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazata kell. Szavazategyenlőség estén a szavazást addig kell megismételni, míg a többségi szavazati arány meg nem születik.

 

2.)       A Bizottság tagjai a feladataik ellátása során jogosultak a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni.

Az ellenőrzés megkezdéséről a bizottság elnöke köteles tájékoztatni a szövetség elnökét, lefolytatja az ellenőrzést. Ha rendellenességet-, szabálytalanságot állapít meg egyúttal erre is fel kell hívnia a figyelmet és az intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő leteltétől számított 30 napon belül ellenőrizheti, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó felügyeleti szervet. Munkájáról minden évben legalább egy alkalommal, vagy a közgyűlés igénye szerint köteles beszámolni a közgyűlésnek.

A felügyelő bizottság működésére, üléseinek gyakoriságára egyébként az elnökség működési szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

 

3.)       Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

 

a.)                 a vezetőszerv elnöke vagy tagja,

b.)                 a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve az a) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

4.)       A szövetség Felügyelő Bizottsága:

 

Elnök:                       GILTNER ATTILA

 

1. Tag:                      SZEGEDI ATTILA

 

2. Tag:                      SCULTÉTY BENCE

 

 

Tartalomjegyzékhez.... 

XIV.

 

A SZÖVETSÉG EGYÉB BIZOTTSÁGAI

 

24.§

 

SZAKÁGI BIZOTTSÁG

 

 

1.) A Szakági Bizottság öt főből áll: egy elnök, egy elnökhelyettes, három tag

A bizottság a határozatokat nyílt szavazással hozza. A határozatképességhez a bizottság tagjainak 50% + 1 fő jelenléte szükséges. A határozatok érvényességéhez a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazata kell. Szavazategyenlőség estén a szavazást addig kell megismételni, míg a többségi szavazati arány meg nem születik.

 

A bizottság tisztségviselői:

Elnök:                         Szabó Norbert

Elnökhelyettes:           Dobesch Gergely

Tag:                            Mayer László

Tag:                            Molnár Mónika

 

 

2.) A Szakági Bizottság feladata és hatásköre:

 

a)     A bizottság tagjait az alapszabály értelmében az elnökség választja meg a tagságból és hívja vissza. Összetételénél az elnökségnek figyelembe kell vennie, hogy a gyorsulási sportágnak minden válfaja képviselve legyen (Földön, vízen, levegőben). Ezek után a bizottság megtartja ülését és megválasztja tagjai közül a bizottság elnökét és elnökhelyettesét, megállapítja az alapszabály előírásai szerinti munkatervét. A bizottság vezetőségének és tagjainak mandátuma öt évre szól.

b)     A sportrendezvények szervezési, rendezési feladataiban részt vevők munkájának felügyelete, beosztása, minősítése, oktatás- továbbképzés szervezése

c)      A versenyek, rendezvények biztonságosságát szolgáló biztonsági előírások kidolgozása és benyújtása az elnökség részére;

d)     Jogosult a rendezvény azonnali letiltását, leállítását kezdeményezni az előírások megszegése be nem tartása esetén;

e)     Pénzbírságot róhat ki a súlyosságtól függően, valamint hatáskörétől fogva eljárást is kezdeményezhet a felelősökkel szemben a szervezői- rendezői licenc azonnali bevonása mellett, függetlenül attól, hogy szövetségi, vagy tagszervezeti rendezvényről van szó;

f)        Folyamatos kapcsolattartás a Szakmai- Fegyelmi bizottsággal;

g)     Nyilvántartás vezetése;

h)      Kapcsolattartás és kialakítás a hatósági szervekkel, Önkormányzatokkal;

i)        Versenyek, rendezvények rendezésével, lebonyolításával kapcsolatos környezetvédelmi szabályok előírása és azok betartásának felügyelete;

j)        Kapcsolattartás a Környezetvédelmi Hivatallal;

k)      A közgyűlés tájékoztatása az elnökségen keresztül;

l)        Javaslattétel az esetleges problémák megoldására és a született határozatok betartásának figyelemmel kísérése.

m)   Felügyeli és minősíti a rendezői licenccel rendelkezők tevékenységét és dönthet azok esetleges bevonásáról;

n)      Szakterületével kapcsolatos közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése, és erről az elnökségnek történő beszámolása;

o)     A sportágak éves programjának összehangolása;

p)     Javaslat készítése az elnökség felé az éves hazai és nemzetközi versenynaptárra;

q)     A sportági válogatott keretek szükség szerinti koordinálása;

r)       Bajnokságok kiírására, illetve megszüntetésére javaslattétel az elnökség felé;

s)      Felülvizsgálja a versenyekkel kapcsolatos tagszervezeti, versenyzői és egyéb bejelentéseket és a vizsgálat után javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

t)        Az eredmények figyelembevétele mellett javaslatot tesz az elnökség felé versenyzői, rendezői, pálya és egyéb licencek megadásáról- megvonásáról;

u)      Nyilvántartja a versenyeket, pályákat, versenyzőket és minősíti azokat az elért éves teljesítményük, látogatottságuk alapján;

v)      Összeállítja a sportvezetők javaslatainak figyelembevételével a szövetség nemzetközi versenyeire a csapatokat;

w)    Felügyeli és minősíti a rendezvények helyszíni önkormányzati kapcsolatát, és javaslatot tehet a rendezvény esetleges áthelyezéséről, megvonásáról;

x)      Az alapszabályban nem szabályzott feladatokat és jogköröket a közgyűlés által elfogadott Szakági Kódex (SZK) szabályozza, illetve foglalja magába.

 

 Tartalomjegyzékhez....

25.§

 

SZAKMAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG

 

1.) A bizottság öt főből áll (egy elnök és két tag). A bizottság tagjait az alapszabály értelmében az elnökség választja meg a tagságból és hívja vissza. A tagok megválasztása után a bizottság megtartja ülését és megválasztja tagjai közül a bizottság elnökét, megállapítja az alapszabály előírásai szerinti munkatervét. A bizottság vezetőjének és tagjainak mandátuma öt évre szól. A határozatképességhez a bizottság tagjainak 50% + 1 fő jelenléte szükséges. Döntéshozatalhoz a jelenlévők kétharmados szótöbbsége kell.

 

2.) A Szakmai-Fegyelmi Bizottság feladata és hatásköre:

 

a)     a bizottság feladata, a sportszakmai és segítségnyújtási szabályok megalkotása a sportbírói kollégium, a biztonsági bizottság, valamint a sportvezetők közreműködésével. Az előkészített szabályzatokat az elnökséghez továbbítva a közgyűlés megtárgyalja, és döntést hoz.

b)     a bizottság nyilvántartja a szabályzatokat, gondoskodik az engedélyek (licencek) kiadásakor a szükséges szabályzat csatolásáról

c)      vizsgáztatja és minősíti a sportbírókat, felügyeli azok munkáját

d)     kidolgozza sportáganként a szükséges bizottságokkal együttműködve a járműépítések hazai szabályait, figyelemmel a nemzetközi szabályokra

e)     a versenyekkel kapcsolatos vitás kérdésekben (óvás, bejelentés stb.) eljár, döntést hoz első fokon a szükséges és hatáskörrel rendelkező bizottságok bevonásával

f)        a fegyelmi szabályzatban meghatározott fegyelmi eljárások lefolytatása.

g)     felelős a sportág szakmai és erkölcsi állapotáért a sportág érdekeinek képviseletéért, a sportágra vonatkozó adminisztráció és nyilvántartás megszervezéséért, biztosításáért, a versenyzők és a nézők érdekeiért

h)      javaslatot tesz a szakági válogatott keretre és annak felkészülési programjára

i)        a benyújtott licenc kérelmeket szakmailag megvizsgálja, és javaslatot tesz a hatáskörrel rendelkező felé

j)        javaslattal továbbítja a sportágából beérkező kérelmeket, pályázatokat a hatáskörrel rendelkezőhöz

k)      kapcsolatot tart a bizottságokkal és javaslatai benyújtása előtt kikéri azok véleményét

 

Tartalomjegyzékhez....

 

26.§

 

IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

 

1.) Az Ifjúsági Bizottság öt főből áll: egy elnök, egy elnökhelyettes, három tag. Tagjait az elnökség jelöli ki a tagság javaslata alapján. A bizottság mandátuma öt évre szól. A bizottság a határozatokat nyílt szavazással hozza. A határozatképességhez a bizottság tagjainak 50% + 1 fő jelenléte szükséges. A határozatok érvényességéhez a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazata kell. Szavazategyenlőség estén a szavazást addig kell megismételni, míg a többségi szavazati arány meg nem születik.

 

2.) Az Ifjúsági Bizottság feladata és hatásköre:

a)     az ifjúsági tagok, versenyzők, tagegyesületek versenyzőinek, tagjainak nyilvántartása

b)     az ifjúsági önkéntesek katasztrófavédelmi képzésének, továbbképzésének megszervezése, lebonyolítása, nyilvántartása

c)      elméleti és gyakorlati képzések, ifjúsági táborok szervezése

d)     az ifjúsági licenckérelmek elfogadására, megvonására vonatkozó javaslattétel az illetékes felé

e)     tanulmányi eredmények, iskolai magatartás figyelemmel kísérése

f)        ifjúsági bíró képzés, minősítési javaslat

g)     ifjúsági érdekvédelem

h)      versenyszabályzat és kategória kidolgozása az ifjúsági versenyekhez és azoknak az elnökség elé terjesztése

i)        ifjúsági versenyek figyelemmel kísérése, nyilvántartása

j)        éves ifjúsági versenynaptár összeállítása előterjesztése

k)      a hozott szabályzatok betartása és betartatása

l)        az ifjúsági válogatott keret szükség szerinti koordinálása

m)   pályázatok figyelése, ifjúsági célú sportrendezvények, táborok megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatosan

 

A bizottság tisztségviselői:

Elnök:                      Varga Róbert

Elnökhelyettes:        Kurtyán Cintia

Tag:                         Szabó Ferenc

Tag:                         Szécskay Gergő

Tag:                         Nagy László

 

 Tartalomjegyzékhez....

 

27.§

 

SPORTBÍRÓI KOLLÉGIUM

 

1.) A sportbírói kollégiumot, a vizsgát tett sportbírók alkotják. Vezetőjét a szövetség elnöksége jelöli ki és hívja vissza. A vezető mandátuma öt évre szól.

 

2.) A sportbírói kollégium feladata és hatásköre:

 

a)     ifjúsági sportbírók vizsgáztatása

b)     sportbírók képzése

c)      a sportbírói ismeretek birtokában levő személyek összefogása, nyilvántartása

d)     sportbírói igazolványok kiadása, bevonása

e)     sportbírókra vonatkozó szabályzatok és felelősség meghatározása, közgyűlés elé terjesztése és a határozatok betartása- betartatása

f)        munkájukról beszámolási kötelezettség az elnökség és a közgyűlés felé

g)     Az alapszabályzatban nem részletezett és fel nem sorolt feladatait és jogköreit a közgyűlés által elfogadott Sportbírói Kódex (SK) szabályozza.

 

A sportbírói kollégium vezetője:          Orbán János

 

Tartalomjegyzékhez....

XV.

 

AZ ADOMÁNYGYŰJTÉSI SZABÁLYAI

 

28.§

 

1.)     A szövetség nevében vagy javára történő közcélú, sport, vagy katasztrófavédelmi célú adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével;

2.)   Az adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető;

3.)   A szövetség részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni;

 

XVI.

 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

 

29.§

 

1.)   A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

2.)   A szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

3.)   A szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

4.)   A szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

 

5.)   A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

6.)   A szövetség:

       a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel;

b)     az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

 

7.)   A szövetség vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásából, reklámköltségekből, - helyi önkormányzati és alapítványi támogatásból, valamint a szövetség vállalkozási tevékenységéből képződik.

 

Tartalomjegyzékhez....

 

 

XVII.

 

KÖNYVVIZSGÁLÓ

 

30.§

1.      A szövetség elnöksége igény szerint dönthet könyvvizsgáló megbízásáról. A szövetség könyvvizsgálója az lehet, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

2.      Nem lehet a szövetség könyvvizsgálója az a személy, aki

 

a)     a vezetőszerv elnöke vagy tagja,

 

b)     a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

 

c)      a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

d)     A könyvvizsgálóval az elnökség köt szerződést.

3.      Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

4.      A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a)     Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.

b)     Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv elé terjesztett minden lényeges pénzügyi jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c)      Betekinthet a szövetség könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Megvizsgálhatja a szövetség bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

d)     A könyvvizsgáló a szövetség ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a legfőbb szerv ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a vezetőszerv, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

e)     Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetség vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a legfőbb szerv összehívását kérni.

f)        Ha a szövetség legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

 1. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

a)     a legfőbb szerv döntése alapján visszahívással,

b)     a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

c)     A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

 

Tartalomjegyzékhez....

XVIII.

 

NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK

 

31.§

 

1.) A szövetségnek a közfeladati cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási és sporttevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

 

2.) A szövetség bevételei:

a)     A szövetség magánszemély pártoló tagjai havi 500 Ft tagdíjat, jogi személyiséggel rendelkező pártoló tagjai éves 30.000 Ft tagdíjat, a sportszervezetek (rendes tagok) éves 30.000 Ft tagdíjat kötelesek egy összegben fizetni;

b)     Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

c)      a közfeladati tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

d)     az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

e)     a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;

f)        egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;

g)     a vállalkozási tevékenységből származó bevétel;

 

3.) A szövetség költségei:

a)   a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)

b)   az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)

c)   a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)

d)   a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

 

4.) A szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

Tartalomjegyzékhez....

32. §

 

POLGÁRI ÉRDEMÉREM ALAPÍTÁS

 

Az Érdemérem alapításáról:

 

A Polgári Érdemérem a katasztrófa-elhárításban, életmentésben, vagyonvédelemben kifejtett rendkívüli teljesítmény révén szerzett elévülhetetlen érdemeknek a polgári és a civil társadalom által történő elismerése céljából alapított meg a Magyar Gyorsulási Szövetség közgyűlése. Az Érdemérem civil kitüntetés, melynek egyenruhán történő viselete a rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítők részére kizárólag a felettes, vagy felettes szerv engedélye alapján lehetséges.

 

 

Az Érdemérem leírása:

 

Aranyszínű keretbe foglalt szélesedő sávú fehér kereszt hullámos szegéllyel. A kereszt közepén arany színű szegéllyel keretezett, fehér alapon fekete „ Polgári Érdemérem” felirat, közepén piros fehér zöld sávozással.

 

 

Az adományozás feltételei:

 

Az Érdemérem adományozható bármely olyan büntetlen előéletű magyar és külföldi állampolgárnak, aki kimagasló, példaértékű tevékenységével, munkájával segíti Magyarország polgárainak élet és vagyonvédelmét, életvitele, segítőkészsége, áldozatos munkája követendő példát mutat a polgárságnak, a felnövekvő ifjú nemzedéknek.

-         Az Érdemérem elnyerése nem életkor függő.

-         Az Érdemérem évente legfeljebb 30 személynek adományozható.

-         Az Érdemérem posztumusz adományozására akkor tehető javaslat, ha a javasolt személy kimagasló érdemeinek elismerését kizárólag halála akadályozta meg.

-         Az Érdemérmet a szövetség tiszteletbeli elnöke nyilvánosan adja át minden év október 4.-én az ajkai vörösiszap katasztrófa napján.

 

 

Javaslattétel:

 

Az Érdeméremre személyi javaslatot tehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek minden évben augusztus 20.-ig.

 

A javaslattételnek tartalmaznia kell a javasolt személy:

- nevét

- anyja nevét

- címét

- elérhetőségét (e-mail címét, telefonszámát)

- max. egy A/4 oldalas részletes indoklást

- a javaslattevő, vagy javaslattevők adatait

 

 

Elbírálás:

 

A beérkezett javaslatokat a szövetség tiszteletbeli elnöke által írásban felkért öt tagú bizottság bírálja el minden év szeptember 20. napjáig. A Bizottság a beérkező javaslatokat értékeli, majd az ajánlattétel előtt az Érdemérem kitüntetésre ajánlott személyeket minderről tájékoztatja. Ha a kitüntetésre javasolt a tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül úgy nyilatkozik, hogy az Érdemérem kitüntetést nem fogadja el és nem veszi át, a Bizottság nem fog ajánlást tenni. A Bizottság ajánlást tesz maximum 30 kitüntetendő személyről az Érdemérem tekintetében a szövetség tiszteletbeli elnökének.

 

 

Az Érdemérem átadása:

 

A szövetség tiszteletbeli elnöke az Érdemérmet nyilvánosan adja át. Az átadás időpontjáról és helyéről írásban tájékoztatja a kitüntetésre kerülő személyeket, azok javaslattevőit, valamint a médiát. Az Érdemérmen felül átadásra kerül az Érdemérem jogos birtoklását igazoló hivatalos oklevél is.

 

 

Az Érdemérem visszavonása:

 

Az Érdemérem visszavonásra kerül, ha a kitüntetett:

-         bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági ítélet alapján elmarasztalásra került,

-         jogerős bírósági ítélet alapján eltiltásra került a közügyek gyakorlásától,

-         Életvitelében, társadalmi megítélésében olyan negatív változás áll be, mely arra sarkallja a személyét javaslókat, hogy kitüntetésének visszavonását javasolják a szövetség tiszteletbeli elnökének.

 

 

Kitüntetettek nyilvántartása:

 

A szövetség az érintettek hozzájárulása alapján nyilvántartja a kitüntetett személyeket. A nyilvántartásban szereplő személyes adatok a kitüntetett nevén kívül nem nyilvánosak, azokat kizárólag csak a törvényben előírt esetekben, vagy az érintett hozzájárulása esetén lehet kiadni harmadik félnek.

 

 Tartalomjegyzékhez....

XIX.

 

BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

 

33.§

 

1.)   A szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Előkészítését a szövetség elnöksége végzi.

 

2.)   A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a)     a számviteli beszámolót, mely az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

b)     a költségvetési támogatás felhasználását;

c)      a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d)     a cél szerinti juttatások kimutatását;

e)     a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f)        a szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g)     a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

3.)   A szövetség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

 

4.)   A szövetség a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

Tartalomjegyzékhez....

XX.

 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

 

34.§

 

1.)       A szövetség megszűnik:

a)     Feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének a közgyűlés által történő kimondásával,

b)     Feloszlatásával,

c)      Megszűnésének megállapításával.

 

2.)       Ha a közgyűlés kimondja a szövetség jogutód nélküli feloszlását, vagyonáról a közgyűlés dönt a feloszlásáról szóló határozatában oly módon, hogy megjelöli azt a közhasznú szervezetet, mely közhasznú szervezet működéséhez a szövetségi vagyont átruházza.

 

3.)       Ha a bíróság a szövetséget megszünteti, a fennmaradó vagyont a Nemzeti Sportszövetség rendelkezésére kell bocsátani.

 

4.)       A A szövetség végelszámolására – a 2011. évi CLXXV törvény alapján - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit, kényszer-végelszámolására a Ctv. 2012. február 29-én hatályos 116. § (3)-(6) bekezdését, 117. §-át és 118. §-át az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

 

Tartalomjegyzékhez....

XXI.

 

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

35.§

 

       A szövetség törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el.

 

1.)               A szövetség alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a szövetség elnöksége jogosult. Az elnökség e jogkörében kialakított állásfoglalása – a közgyűlés és a felügyelő bizottság kivételével – a szövetség tagjaira és szerveire nézve kötelező.

 

2.)                A szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységükkel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg azt a szövetség hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve jogerősen el nem bírálja, és a rendelkezésre álló felülvizsgálat lehetőségét ki nem merítette.

 

3.)                Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a PTK. idevonatkozó rendelkezései, a 2004. évi I. törvény sportszövetségekről, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint  a katasztrófák elleni védekezésről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

4.)                A szövetség közgyűlése minden évben megvizsgálja, fejleszti és kiadja a gyorsulási sportág biztonságos gyakorlásához, a biztonságos versenyrendezéshez, a sportág és a szövetség működtetéséhez szükséges szabályzatok, előírásokat, melyek az alábbiak:

 

a)     Igazolási és átigazolási szabályzat

b)     Sportfegyelmi szabályzat

c)      Általános rendezési szabályzat (ÁRSZ.)

d)     Rendezői feltételek

e)     Etikai kódex

f)        Műszaki és biztonsági szabályzat (MBSZ.)

g)     Sportbírói kódex

h)      Szakági kódex

i)        versenyszabályzat

 

5.)                Az alapszabályban és a sportág rendeltetés szerű működéséhez szükséges szabályzatokban, előírásokban megfogalmazott egyes kifejezések jelentése a gyorsulási sportágra vonatkozóan a STV. Értelmező rendelkezéseinek figyelembe vételével:

 

a)     kategória: a sportág gyakorlásához, a sportteljesítmény eléréséhez igénybe vett technikai eszközök osztályozása. A kategorizálás (különbségtétel) a jármű fajták eltérő építésmódja, teljesítménye, hajtása, stb. alapján történik, mivel a fair play eszméje megköveteli, hogy utcai autóval induló versenyző teljesítménye ne kerüljön összemérésre egy dragster, drag bike, hot rod, vagy utcai motorral induló versenyző sportteljesítményével. Erre csak az abszolút sportteljesítményt mérő handicap rendszerű megmérettetésen van lehetőség, mely szintén a gyorsulási sportág szervez része, de időeltolásos rajtoltatással kerül kompenzálásra a járművek teljesítménye közti időkülönbség.

 

b)     közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető terület, út, utca, tér. az olyan épület, építmény vagy a közterületnek sportrendezvény megtartása céljából lezárt része, ahová a sportrendezvény szervezője által meghatározott feltételek mellett bárki bemehet, vagy ott tartózkodhat. A gyorsulási sportrendezvények helyszíne nyilvános helynek minősül, tekintve hogy a sportrendezvény területére csak meghatározott feltételek mellett lehet belépni.

 

d)     osztály: a gyorsulási sportág gyakorlásához szükséges technikai eszközök kategóriának összessége.

 

e)   sportág: a versenyzők fizikai és/vagy pszichikai teljesítményét szabott távon mérő erőpróba, mely szervezetten, meghatározott játékszabályok alapján megy végbe, függetlenül a sportteljesítmény eléréséhez igénybe vett jármű fajtájától, vagy a közegtől. A különféle kategóriák versenye (pl. dragster, drag bike) mind a gyorsulási sportág szerves részét képezik.

 

f)    sportági szövetség: a sportági szövetség olyan sportszövetség, amely azért nem felel meg a STV. 20. § (4) bekezdésében megjelölt nemzetközi vagy a STV. 20. § (5) bekezdésében megjelölt belső feltételeknek, mert a gyorsulási sportág nem olimpiai elismert sportág és az IHRA nem az AGFIS tagja, így nem minősülhet szakszövetségnek. A sportági szövetség ennek megfelelően az Et., illetve a Ptk. egyesületi szabályai alá tartozó jogi személy, amelynek - a szakszövetséggel azonosan - csak jogi személyek lehetnek a tagjai.

 

g)  sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat,

h)      sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül,

 

i)   sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások egységes osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik, illetve a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. Sportszakember különösen a versenyrendező, a versenyellenőr , a választott tisztségviselő , a versenybíró, a sportorvos. A sportszövetség fegyelmi szabályzatában határozta meg, hogy a sportágban kik minősülnek sportszakembernek,

 

j)     versenyrendszer: az IHRA és a hazai sportszövetség által meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet. A gyorsulási sportág legmagasabb szintű sportteljesítmény mérő erőpróbája a Világbajnokság, a hazai legmagasabb szintű erőpróba a Gyorsulási OB. Magyar Köztársaság Kupa, mely minden évben megrendezésre kerül.

 

k)   versenyszabályzat: a gyorsulási versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein túlmenően tartalmazza a szövetség eljárásának szabályait is. A szövetség által megalkotott szabályzatok, előírások a szerzői jog védelme alá tartoznak.

 

 

2013. február 9.

 

Kurtyán Ferenc

Ügyvezető elnök

 

 

 

 

 

 

 

Bozsér Gábor

Alapszabály hitelesítő

Tartalomjegyzékhez....